CÁC LỖ GOLF

Hãy nhấn vào các lỗ golf trên hình để xem chi tiết

Lỗ số 1: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 2: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 3: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 4: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 5: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 6: Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 7: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 8: Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 9: Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 10 : Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 11 : Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 12: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 13 : Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 14 : Tiêu chuẩn 5 gậy

Lỗ số 15 : Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 16 : Tiêu chuẩn 4 gậy

Lỗ số 17: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ số 18 : Tiêu chuẩn 5 gậy