Long Thanh Vientiane Golf Club

THÔNG TIN / Liên hệ

Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu cần thêm bất cứ thông tin hoặc yêu cầu nào theo thông tin dưới đây:

Tập đoàn KN Viêng Chăn
KM 17, đường Tha Deua, huyện Hatxaiphong
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
ĐT: (+856) 30 977 6666 - 030 9301926
Email: contact@longviengolfresort.com
           namthipphaphone@longviengolfresort.com - khingkham.chanthavongsa@longviengolfresort.com

Họ và Tên(*)
Email (*)
Địa Chỉ
Điện Thoại
Yêu cầu (*)
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4